Vedtægter

Vedtægter

pr. 30. september 2019

 

§ 1 - Navn 
Foreningens navn er Sorø Gymnastik Forening.
Foreningen er stiftet den 31. marts 2009.
Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

§ 2 - Formål
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
At skabe interesse for foreningslivet ved igangsættelse af aktiviteter, hvor nøgleordene er trivsel, glæde, spænding, samvær, leg, fysisk aktivitet, oplevelser og konkurrencer.

 

§ 3 - Tilslutning 
Foreningen er tilsluttet DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og specialforbund under Danmarks Idræts Forbund.

§ 4 - Medlemmer
Stk. 1.Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3.Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Ӥ 5 - Ledelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af mindst 3 højst 7 medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere efter bestyrelsens nærmere beslutning tiltrædes af 2 unge medlemmer under 18 år valgt af og blandt denne gruppe.


Stk. 2. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til aktive medlemmer under 18 år. 


Stk. 3. Bestyrelsen vælges således, at der på ulige årstal vælges en formand og en sekretær og 1 højst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges næstformanden og de resterende bestyrelsesmedlemmer.


Stk. 4. Foreningens kasserer behøver ikke at være medlem af bestyrelsen, men kan udpeges af samme.   


Stk. 5. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med de øvrige poster.


Stk. 6.  Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder bestyrelsen før udløbet af en valgperiode, jf. stk. 3, kan bestyrelsen vælge en afløser for en periode frem til næste ordinære generalforsamling. ”


§ 6 - Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.  

§ 7 - Forpligtelser
Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 8 - Myndighed 
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af november måned og indkaldes ved opslag på foreningens område, på hjemmesiden og/eller ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder fornødent, med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


Stk. 3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af forældre/værge. Hvert fremmødt medlem har kun 1 stemme.


Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.


Stk. 5. Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 - Generalforsamlingen
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for indeværende år.
 6. Valg:
  1. Formand
  2. Bestyrelsesmedlemmer
  3. Suppleanter
  4. Revisorer
 7. Eventuelt.

 

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§ 11 - Tegningsret 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse lån af den samlede bestyrelse. 

 

§ 12 - Forretningsorden 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13 - Bestyrelsen

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen afholder møde efter behov.

 

§ 14 - Referat 
Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde. 

§ 15 - Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår følger gymnastiksæsonen og går fra 1. juli til 30. juni det følgende år. 

Kassereren skal senest 4 uger før generalforsamlingen udarbejde regnskab for det foregående år til revisoren. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


§ 16 - Opløsning 
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 
Stk. 2.Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI eller DGF, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Stk. 3.Udover det i stk. 2 og 3 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Sorø kommune.

 

Sorø Gymnastik

Vedtægter